नेपाली English Thu, Jul 25, 2024   |   |

Notice

S.N. Title Date Detail View
1 खुद पुल दरबन्दी पठाउने बारे। 2024-07-24

खुद पुल दरबन्दी पठाउने बारे।

View
2 आ.व.२०८१-८२ को शिक्षा क्षेत्रको विनियोजित बजेट सम्बन्धमा । 2024-07-22

आ.व.२०८१-८२ मा प्रदेश तह र स्थानीय तहबाट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट विवरण सम्बन्धमा ।

View
3 राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा सेवामा खटिएका जनशक्तिको सेवा निरन्तरता सम्बन्धमा 2024-07-21

राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा सेवामा खटिएका जनशक्तिको सेवा निरन्तरता सम्बन्धमा

View
4 गोरखापत्र श्रावण १- आव २०८१।८२ अङ्क १ 2024-07-16

गोरखापत्र श्रावण १- आव २०८१।८२ अङ्क १ शिक्षासम्बन्धी गतिविधी

View
5 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2024-07-16

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

View
6 विपद् व्यवस्थापनका लागि जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2024-07-11

स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

View
7 विपद्सम्बन्धी विवरण IEMIS मा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2024-07-10

विपद्सम्बन्धी विवरण IEMIS मा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
8 विपन्न लक्षित छात्रवृतिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीको बैङ्क खातामा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2024-07-09

विपन्न लक्षित छात्रवृतिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीको बैङ्क खातामा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
9 शैक्षिक सत्र २०८१ को IEMIS अद्यावधिक गर्ने विद्यालयहरुको विवरण बारे (पत्र) 2024-07-08

शैक्षिक सत्र २०८१ को IEMIS अद्यावधिक गर्ने विद्यालयहरुको विवरण बारे (पत्र)

View
10 शैक्षिक सत्र २०८१ को IEMIS अद्यावधिक गर्ने विद्यालयहरुको विवरण (२०८१ आषाढ २४ भित्र) 2024-07-08

शैक्षिक सत्र २०८१ को IEMIS अद्यावधिक गर्ने विद्यालयहरुको विवरण (२०८१ आषाढ २४ भित्र)

View
11 आ.ब. २०८१।०८२ का लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरुको विवरण 2024-06-22

आ.ब. २०८१।०८२ का लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरुको विवरण

View
12 विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा । 2024-06-19

विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा ।

View
13 विश्व योग दिवसको आदर्श वाक्य सम्बन्धमा । 2024-06-18

विश्व योग दिवसको आदर्श वाक्य सम्बन्धमा ।

View
14 लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने सम्बन्धमा । 2024-06-13

लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

View
15 विश्व योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा । 2024-06-12

विश्व योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

View
16 प्रगति विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2024-06-12

प्रगति विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
17 विद्यालय शिक्षा : एक झलक 2024-06-07

विद्यालय शिक्षा : एक झलक

View
18 शिक्षक सरुवाका विषयमा थप स्पष्ट पारिएको बारे । 2024-06-07

शिक्षक सरुवाका विषयमा थप स्पष्ट पारिएको बारे ।

View
19 प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 2024-06-06

प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता सम्बन्धमा - शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाको पत्र .

View
20 रिक्त शिक्षक दरबन्दी विवरण पठाउने बारे । 2024-06-05

पदपूर्ति गर्नुपर्ने रिक्त शिक्षक दरबन्दी विवरण पठाउने बारे । 

View
21 स्वत : प्रकाशन (२०८० माघ, फागुन र चैत्र) 2024-05-30

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली २०६५को नियम ३ बमोजिम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सार्वजनिक विवरण (२०८० माघ, फागुन र चैत्र)

View
22 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2024-05-30

शिक्षक व्यवस्थापन  समन्वय शाखाको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना

View
23 आई.भी.पी. खोप अभियान सम्बन्धमा । 2024-05-22

आई.भी.पी. खोप अभियान सम्बन्धमा ।

View
24 शैक्षिक सत्र २०८१ को IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना 2024-05-19

शैक्षिक सत्र २०८१ को IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना

View
25 प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 2024-05-15

शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाबाट प्रेषित पत्रानुसार निर्णय कार्यान्वनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

View
26 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2024-05-10

यस अगाडि अपलोड गरिएको पत्रमा भुलवस त्रुटि भएकाले सुधार गरी पुनः अपलोड गरिएको छ ।

View
27 नयाँ भर्ना विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2024-05-05

नयाँ भर्ना विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

View
28 अनौपचारिचक शिक्षाको शैक्षिक तथ्याङ्क भर्ने सम्बन्धमा । 2024-05-02

अनौपचारिचक शिक्षाको शैक्षिक तथ्याङ्क भर्ने  सम्बन्धमा । 

View
29 दोश्रो समूहको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा 2024-04-29

दोश्रो समूहको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा 

View
30 गोरखापत्र वैशाख १६ गते 2024-04-28

गोरखापत्र वैशाख १६(विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधी अङ्क १३ पूर्णाङ्क २८६)

View
31 कारबाही सम्बन्धमा । 2024-04-21

कारबाही सम्बन्धमा । 

View
32 विज्ञान बिषय (भौतिक,रसायन, जीव) पठनपाठनको सबलीकरण । 2024-04-19

विज्ञान बिषय (भौतिक,रसायन, जीव) पठनपाठनको सबलीकरण ।

View
33 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2024-04-18

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
34 बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० 2024-04-18

बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल (गठन तथा सञ्चालन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०

View
35 बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल रणनीति, २०८० 2024-04-18

बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल रणनीति, २०८०

View
36 विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल शिक्षा समूह (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०८० 2024-04-17

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल शिक्षा समूह (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०८०

View
37 गोरखापत्र २०८१-०१-०१ विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि -७९ अङ्क १२ 2024-04-14

गोरखापत्र २०८१-०१-०१ विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि -७९ अङ्क १२

View
38 विद्यालय भर्ना अभियान २०८१ सम्बन्धी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश 2024-04-14

विद्यालय भर्ना अभियान २०८१ सम्बन्धी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश

View
39 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2024-04-14

चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा ।

View
40 विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजिकरणका लागि कार्ययोजना सम्बन्धमा 2024-04-10

विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजिकरणका लागि कार्ययोजना सम्बन्धमा

View
41 निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा छावृत्तिसम्बन्धी अनुरोध । 2024-04-07

निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा छावृत्तिसम्बन्धी मन्त्रालयको अनुरोध ।

View
42 सूचना प्रबिधि प्रणाली सम्बन्धी विवरण सम्बन्धमा 2024-04-05

सूचना प्रबिधि प्रणाली सम्बन्धी विवरण सम्बन्धमा 

View
43 शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना। 2024-03-31

शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना।

View
44 गोरखापत्र २०८०-१२-१६ विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि -७८ 2024-03-31

गोरखापत्र २०८०-१२-१६  विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि -७८

View
45 शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनुरोध । 2024-03-31

शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनुरोध ।

View
46 सिट नं ३(विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीको नामावली) 2024-03-29

सिट नं ३

View
47 सिट नं २(विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीको नामावली) 2024-03-29

सिट नं २

View
48 सिट नं १(विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीको नामावली) 2024-03-29

सिट नं १

View
49 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा। 2024-03-29

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

सिट नं १

सिट नं २

सिट नं ३

View
50 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन 2024-03-19

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन

View
51 पहिलो समूहको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा 2024-03-18

पहिलो समूहको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा

View
52 कक्षा ८ को नतिजा व्यवस्थापन सम्बन्धमा 2024-03-18

कक्षा ८ को नतिजा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

View
53 खरिद्द प्रक्रिया रद्द सम्बन्धि सुचना 2024-03-17

विद्यालय भवन प्रवलीकरणका लागि DPR तयारीको खरिद्द प्रक्रिया रद्द सम्बन्धि सुचना

View
54 सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१२।०१) 2024-03-13

सिलवन्दी दरभाउपत्र  पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना    (चमेनागृह)

View
55 ReAL Plan को प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2024-03-05

ReAL Plan कार्यान्वयन सम्बन्धमा योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी दस्तावेजका अतिरिक्त पत्रमा उल्लेख भएका बिषय अनुसार कार्यान्वयन गर्नुहुन ।

View
56 शिक्षा अधिकृतहरुको सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी जानकारी । 2024-03-10

शिक्षा अधिकृतहरुको सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी जानकारी ।

View
57 आ.ब. २०८१/८२ को कार्यक्रम तथा बजेटका लागि आधारभूत विवरण अद्यावधिक गर्ने बारे । 2024-03-06

आ.ब. २०८१/८२ को कार्यक्रम तथा बजेटका लागि आधारभूत विवरण अद्यावधिक गर्ने बारे ।

View
58 विद्यालय नक्साङ्कन, भौतिक सर्वेक्षण र विद्यालय समायोजनका लागि सहयोगी स्रोत पुस्तिका २०८० 2024-03-01

विद्यालय नक्साङ्कन, भौतिक सर्वेक्षण र विद्यालय समायोजनका लागि सहयोगी स्रोत पुस्तिका २०८०

View
59 अपाङ्‌गता क्षेत्रमा काम गर्ने सेवामूलक संस्था र सामुदायिक विद्यालयको साझेदारीमा कक्षा सञ्चालन अनुदान सम्बन्धी सूचना 2024-02-28

अपाङ्‌गता क्षेत्रमा काम गर्ने सेवामूलक संस्था र सामुदायिक विद्यालयको साझेदारीमा कक्षा सञ्चालन अनुदान (तीव्र अवस्थामा रहेका अपाङ्‌गता जस्तै अटिजम, श्रवणदृष्टिविहीनता र बहुअपाङ्‌गता भएका बालबालिकाका लागि) कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक संस्था र सामुदायिक विद्यालय साझेदारी प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना

View
60 सम्पर्क शाखा तोकिएको सम्बन्धमा 2024-02-27 View
61 आगामी आव ८१।८२ का लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2024-02-24

मिति २०८०।११।०१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित - आगामी आव ८१।८२ का लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

View
62 विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शाखागत सम्पर्क विवरण । 2024-02-15

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शाखागत सम्पर्क विवरण ।

View
63 आव ८१। ८२ को बजेट तर्जुमाका लागि कार्यक्रम विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । 2024-02-15

आव ८१। ८२ को बजेट तर्जुमाका लागि विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा ।

View
64 निर्देशन सम्बन्धमा । 2024-02-15

निर्देशन सम्बन्धमा । 

View
65 गोरखापत्र सूचना २०८० फाल्गुण ०१ 2024-02-14 View
66 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 2024-02-09 View
67 सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) 2024-02-06

 Link for Google Form

View
68 उपसचिवको सेवाकालिन तालिम स्थगन सम्बन्धमा 2024-02-05 View
69 EOI Amendment Notice ( 2024-01-30 View
70 सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा 2024-01-31 View
71 जानकारी सम्बन्धमा । 2024-01-31

निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका सफल उम्मेदवारहरूको नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि पठाइएको जानकारी सम्बन्धमा ।

View
72 तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2024-01-28 View
73 EXPRESSION OF INTEREST (Consulting Service Detailed Seismic Vulnerability Assessment, Detail Design for Retrofitting and Retrofitting Cost Estimation of the school buildings in Different Prog 2024-01-26 View
74 कक्षा १-३ मा पढाइ तथा गणित क्षेत्रका थप सिकाइ सामग्री छपाइ तथा वितरण सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको । 2024-01-24

कक्षा १-३ मा पढाइ तथा गणित क्षेत्रका थप सिकाइ सामग्री छपाइ तथा वितरण सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको ।

View
75 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2024-01-23 View
76 राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा 2024-01-11 View
77 २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा 2024-01-10 View
78 बस व्यवस्थापन सूचना र अनुदान माग निवेदनको ढाँचा 2024-01-03 View
79 Gorkhapatra : 2080 Push 16 Issue 279 2024-01-03 View
80 प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा। 2024-01-02

 Link for Google Form

View
81 एक महिने सेवाकालीन तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा । 2024-01-02

 Link for Google Form

View
82 भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा भइरहेको खोप अभियानमा सहयोग र समन्वय सम्बन्धमा । 2023-12-30

भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा भइरहेको खोप अभियानमा सहयोग र समन्वय सम्बन्धमा ।

View
83 सिकाइ सामग्री छपाइ तथा वितरण र एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी कस्टमाइज्ड तालिम सम्बन्धमा 2023-12-29

 Link for the Books

View
84 जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा 2023-12-26 View
85 वैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धमा 2023-12-22 View
86 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति विवरण कक्षा १० र १२ 2023-12-21 View
87 Gorkhapatra : 2080 Push 16 Issue 278 2023-12-19 View
88 सूचिकृत हुने सम्बन्धमा 2023-12-18 View
89 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 2023-12-18 View
90 कक्षा १-३ का पढाइ तथा गणित क्षेत्रका थप सिकाइ सामग्री छपाइ तथा वितरण गर्ने सम्बन्धमा । 2023-12-15

कक्षा १-३ का पढाइ तथा गणित क्षेत्रका थप सिकाइ सामग्री छपाइ तथा वितरण  गर्ने सम्बन्धमा मिति २०८०।३।५ गतेको पत्रमा भएको विवरणबमोजिम गर्नुहुन । सो पत्र निम्न लिङ्क बाट प्राप्त  गर्न सकिनेछ । 

यसै पत्रमा संलग्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त सूचीमा भएका सामग्रीहरू प्राथमिकताक्रम अनुसार छपाइ गरी वितरण गर्न ुहुन अनुरोध छ । 

https://cehrd.gov.np/file_data/mediacenter_files/media_file-1-1201231519.pdf

View
91 विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू बिच STEAM Material निर्माण प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी सूचना 2023-12-15 View
92 विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा। 2023-12-13 View
93 रिक्त विवरण एकिन गर्ने सम्बन्धमा । 2023-11-22

रिक्त विवरण एकिन गर्ने सम्बन्धमा ।

View
94 संस्थागत साझेदारीमा ब्रेल पाठ्यपुस्तक छपाई सम्बन्धी सूचना । 2023-11-17

संस्थागत साझेदारीमा ब्रेल पाठ्यपुस्तक छपाई सम्बन्धी सूचना ।

View
95 जानकारी सम्बन्धमा 2023-11-08 View
96 विशेष कारणको अवस्थामा रहेका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० 2023-11-07 View
97 सूचीकृत हुनको लागि सूचना 2023-11-02

Link to Fill the Form

View
98 Gorkhapatra : 2080 Kartik 16 Issue 277 2023-11-02 View
99 बोलपत्र स्वीकृत गने आशयको सूचना (स्टेशनरी सामग्री) 2023-11-02 View
100 विज्ञ शिक्षक सूचीकृतसम्बन्धी सूचना । 2023-10-17 View
101 कार्य सम्पादन जमानत लिई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री बज्र सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लि.,मानभवन, ल.पु.) 2023-10-16 View
102 कार्य सम्पादन जमानत लिई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री कनेक्ट एच्.आर. प्रा.लि.,मानभवन, ल.पु.) 2023-10-16 View
103 शिक्षक पेसागत विकास प्रारूपको मस्यौदा-२०८० का सम्बन्धमा राय सुझाव तथा पृष्ठपोषण 2023-10-10 View
104 कक्षा ११-१२ का विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गराउने बारे । 2023-09-26

कक्षा ११-१२ का विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गराउने बारे ।

View
105 राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा पुरस्कृत हुने संस्था तथा महानुभावहरुको विवरण 2023-09-19

राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा पुरस्कृत हुने संस्था तथा महानुभावहरुको विवरण

View
106 शिक्षक दरबन्दी विवरण पठाउन म्याद थप सम्बन्धमा । 2023-09-18

शिक्षक दरबन्दी विवरण पठाउन म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । 

View
107 विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2023-09-18 View
108 Bid Amendment Notice (Procurement of Stationery and Office Good) 2023-09-17 View
109 विवरण पठाउने सम्बन्धमा 2023-09-01 View
110 साक्षर नेपाल अमियान अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि साझेदारिमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेस गर्ने सम्बन्धमा 2023-09-10 View
111 ५९ औँ राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने सम्बन्धमा । 2023-09-10 View
112 Gorkhapatra : 2080 Bhadra 22 2023-09-08 View
113 रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने 2023-09-03 View
114 Gorkhapatra : 2080 Bhadra 16 Issue 275 2023-09-02 View
115 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ८०-८१ (प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीयस्तर)_ PRC20800513 2023-08-30

PRC कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ८०-८१ (प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीयस्तर)_ PRC20800513 बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुहुन ।

View
116 सूचीकृत हुनका लागि सूचना 2023-08-27 View
117 समाज कल्याण शिक्षा पुरस्कारका लागि निवेदन माग गरिएको सूचना। (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) 2023-08-25

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचनाको Link

View
118 सोह्रौ पुस्तकालय दिवस, २०८० मनाउने सम्बन्धमा 2023-08-25 View
119 स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइ विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा । 2023-08-22

स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइ विद्यालय सञ्चालन तथा सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने गराउने सम्बन्धमा ।

View
120 Amendment Notice (Project Title: Procurement of Stationary and Office Goods) 2023-08-21 View
121 निर्देशन सम्बन्धमा 2023-08-21 View
122 सूकीकृत हुनका लागि सूचना 2023-08-18 View
123 प्रधानाध्यापक सक्षमता प्रारूप, २०८० सम्बन्धमा सुझावका लागि 2023-08-13

विद्यालय शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट मस्यौदा भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सक्षमता प्रारूप २०८० यसैसाथ संलग्न रहेको छ । प्रधानाध्यापक सक्षमता प्रारूपमा कुनै सुझाव भएमा एक हप्ताभित्र cehrd.ss@gmail.com मा उपलब्ध गराइ सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

View
124 शिक्षा दिवस २०८० को सूचना 2023-08-06

Link for full notice

View
125 आ.ब. २०८०/०८१ को शिक्षा क्षेत्रको विनियोजित बजेटको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2023-07-27

आ.ब. २०८०/०८१ को शिक्षा क्षेत्रको विनियोजित बजेटको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

View
126 अभिभावक शिक्षा प्याकेज कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2023-07-20 View
127 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2023-07-19 View
128 IEMIS मा विवरण अद्यावधिक गर्ने विद्यालयको विवरण सम्बन्धमा । 2023-07-09

IEMIS मा विवरण अद्यावधिक गर्ने विद्यालयको विवरण सम्बन्धमा ।

View
129 विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको (नामनामेसी) विवरण 2023-07-07

विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको (नामनामेसी) विवरण

View
130 आधारभूत तथा माद्यमिक शिक्षक र बालविकास सहजकर्ताको नपुग तलव भत्ता तेस्रो लट पठाइएको बारे । 2023-07-07

आधारभूत तथा माद्यमिक शिक्षक र बालविकास सहजकर्ताको नपुग तलव भत्ता तेस्रो लट पठाइएको बारे ।

View
131 आधारभूत तथा माद्यमिक शिक्षकको नपुग तलव भत्ता बारे । 2023-07-07

आधारभूत तथा माद्यमिक शिक्षकको नपुग तलव भत्ता  दोस्रो लट वित्तीय हस्तान्तरण भएको।

View
132 नतिजामा आधारित प्रोत्साहन अनुदानका लागि छनौटका आधार, २०७९ 2023-06-21

नतिजामा आधारित प्रोत्साहन अनुदानका लागि छनौटका आधार, २०७९

View
133 नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । 2023-06-21

नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ।

View
134 आव २०८०।८१ मा स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2023-06-21

आव २०८०।८१ मा स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम तथा बजेटको जानकारी ।

View
135 प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको थप पारिश्रमिक सम्बन्धमा । 2023-06-20

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको थप पारिश्रमिक पठाइएको ।

View
136 शिक्षकको नपुग तलवभत्ता सम्बन्धमा । 2023-06-16

आधारभूत तथा माद्यमिक शिक्षकको नपुग तलवभत्ता थप पठाइएको सम्बन्धमा ।

View
137 कार्यक्रमको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2023-06-06

कार्यक्रमको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (७७ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ)

View
138 श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठ प्रसारणसम्बन्धी जानकारी (२०८० जेठ १६ देखि ३२ सम्म) 2023-05-30 View
139 IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2023-05-28

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
140 पूर्व सावधानी र उच्च सतर्कता सम्बन्धमा । 2023-05-26

पूर्व सावधानी र उच्च सतर्कता सम्बन्धमा ।

View
141 सेवाकालीन तालिममा सहभागिता बारे 2023-05-24

सेवाकालीन तालिममा सहभागिता 

View
142 शिक्षक सरुवा सम्बन्धमा । 2023-05-24

शिक्षक सरुवा सम्बन्धमा ।

View
143 विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा । 2023-05-21

विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा ।

View
144 बिद्यालय हातबाट शैक्षिक सामग्री बिक्रीवितरण सम्बन्धि सूचना 2023-05-16

बिद्यालय हातबाट शैक्षिक सामग्री बिक्रीवितरण

View
145 मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा 2023-05-16

 मापदण्डको लिङ्कका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला

View
146 करार कर्मचारीको नपुग तलब सम्बन्धमा । 2023-05-15

करार कर्मचारीको नपुग तलब सम्बन्धमा ।

View
147 श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठ प्रसारणसम्बन्धी जानकारी (२०८० जेठ १ देखि १५ सम्म) 2023-05-15 View
148 अनौपचारिक शिक्षाको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्वन्धी । 2023-05-06

अनौपचारिक शिक्षाको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्वन्धी ।

View
149 निशुल्क पाठ्यपुस्तकको अनुदान सम्बन्धमा 2023-04-20

निशुल्क पाठ्यपुस्तकको अनुदान सम्बन्धमा

View
150 शिक्षा तथा मानब स्रोत विकाश केन्द्रद्धारा पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्र तोकिएको सम्बन्धमा 2023-04-18

शिक्षा तथा मानब स्रोत विकाश केन्द्रद्धारा पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्र तोकिएको सम्बन्धमा

View
151 पाठ्यक्रम बिकाश केन्द्रद्धारा पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्र तोकिएको सम्बन्धमा 2023-04-17

पाठ्यक्रम बिकाश केन्द्रद्धारा  पाठ्यपुस्तक वितरण  केन्द्र  तोकिएको सम्बन्धमा

View
152 दिवा कक्षा सञ्चालनका लागि अनुदान प्रस्ताव फारम, २०७९ 2023-04-16 View
153 स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृत (छैटौँ र सातौँ तहका) १ महिने तालिम सम्बन्धमा 2023-04-16 View
154 बिपन्न लछित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना 2023-04-16

बिपन्न लछित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना

View
155 पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र अनुगमन सम्बन्धमा 2023-04-11

पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र  अनुगमन सम्बन्धमा

View
156 आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2023-04-11 View
157 शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम 2023-04-10

शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम

View
158 वैकल्पिक र करार शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा 2023-04-06 View
159 कक्षा ११-१२ का विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गराउने बारे । 2023-09-26

कक्षा ११-१२ का विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गराउने बारे ।

View
160 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा 2023-04-05 View
161 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धमा । 2023-04-02

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धमा ।

View
162 शिक्षकहरुको छुट प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा । 2023-03-29

शिक्षकहरुको छुट प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा ।

View
163 शिक्षक तथा बलबिकाश सहजकर्ताको नपुग तलब भत्ता 2023-03-28

शिक्षक तथा बलबिकाश सहजकर्ताको नपुग तलब भत्ता

View
164 सेवा प्रवेश तालिमको म्याद थप सम्बन्धी सूचना 2023-03-28 View
165 सेवा प्रवेश तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन भर्ने बारे । 2023-03-22

 Link to Fill the form

View
166 कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन तथा निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2023-03-20

 कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन तथा निकासा फुकुवा सम्बन्धमा ।

View
167 नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना-प्राथमिक तह 2023-03-19

नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना-प्राथमिक तह

View
168 खुद पुल दरबन्दी पठाउने सम्बन्धमा । 2023-03-13

खुद पुल दरबन्दी पठाउने सम्बन्धमा ।

View
169 विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवम् शिक्षक अभिभावक सङ्‌घको क्षमता विकास सहजीकरण पुस्तिका २०७९ 2023-03-09 View
170 विद्यालयमा निर्माण हुने पुर्वाधार सम्बन्धमा 2023-03-07

Link to Design and Drawing

 02 MOUNTANIOUS REGION 2ROOM@3STORY, 4ROOM@3STOR...

 03 HILLY REGION 2ROOM@3STORY, 4ROOM@3STORY, 6RO...

 04 KATHMANDU VALLEY & TERAI REGION 2ROOM@3STORY...

 05 MODEL & BIG SCHOOL 2ROOM@3STORY, 4ROOM@3STOR...

View
171 प्राविधिक धार, खुला विद्यालय र स्रोतकक्षाका विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2023-03-05

प्राविधिक धार, खुला विद्यालय र स्रोतकक्षाका विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
172 कार्यक्रम तथा बजेटका लागि आधारभूत विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2023-03-05

कार्यक्रम तथा बजेटका लागि आधारभूत विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
173 Gorkhapatra : 2079 Fagun 16 Issue 270 2023-02-28 View
174 बाल विकास सम्बन्धी 2023-02-26 View
175 अभिलेखीकरण हुन आउने सम्बन्धी सूचना 2023-02-24

अभिलेखीकरण हुन आउने सम्बन्धी  सूचना 

View
176 बिपन्न लछित छात्रवृत्तिको लागि फारम भराउने सम्बन्धमा 2023-02-20

बिपन्न लछित छात्रवृत्तिको लागि फारम भराउने सम्बन्धमा

View
177 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सुचना 2023-02-17

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सुचना

View
178 ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । 2023-02-14

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

View
179 जानकारी सम्बन्धमा । 2023-02-12 View
180 बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने सम्बन्धमा । 2023-02-07

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने सम्बन्धमा । 

View
181 खर्च कटौति तथा बजेट सम्बन्धमा । 2023-02-07

खर्च कटौति तथा बजेट सम्बन्धमा । 

View
182 शिक्षक र बालबिकास सहजकर्ताको नपुग तलव भत्ता सम्बन्धमा । 2023-02-03

शिक्षक र बालबिकास सहजकर्ताको नपुग तलव भत्ता सम्बन्धमा । 

View
183 कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठन पाठन हुने विद्यालय विवरण सम्बन्धमा । 2023-02-03

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठन पाठन हुने विद्यालय विवरण सम्बन्धमा । 

View
184 सेवाकालिन तालिम अन्तिम नामावली 2023-02-01 View
185 आवश्यक कारवाही सम्बन्धमा 2023-01-30 View
186 Golden Handshake लिन छुट भएका अस्थायी शिक्षकहरुका लागि निवेदन पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना 2023-01-29 View
187 शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा । 2023-01-29 शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा । View
188 सेवाकालिन तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा । 2023-01-24

Link to Google Form

View
189 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका ( ICT lab/ LMS system ) स्पेसिफिकेसन सम्बन्धमा 2023-01-13

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका ( ICT lab/ LMS system ) स्पेसिफिकेसन सम्बन्धमा

View
190 २५ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा । 2023-01-13

२५ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा ।

View
191 नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना 2023-01-12 View
192 शिशु विकास केन्द्र, पूर्वप्राथमिक कक्षाको सञ्चालन र कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा 2023-01-12 View
193 राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा । 2023-01-12

राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

View
194 निकासा रोक्का सम्बन्धमा । 2023-01-10

निकासा रोक्का सम्बन्धमा । 

View
195 अस्थायी शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा Golden Handshake सम्बन्धी संशोधित सूचना 2023-01-03 View
196 Gorkhapatra : 2079 Push 16 Issue 267 2022-12-31 View
197 अनुगमन सम्बन्धमा । 2022-12-29 View
198 अस्थायी शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा (Golden Handshake) सम्बन्धमा । 2022-12-26 View
199 अनुसन्धान कार्य गर्न इच्छुक संघ संस्थाहरूलाई सुचिकृत हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2022-12-20

अनुसन्धान कार्य गर्न इच्छुक संघ संस्थाहरूलाई सुचिकृत हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 

View
200 नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर र पिएचडी कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी सूचना । 2022-12-16

 नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर र पिएचडी कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

View
201 दोस्रो त्रैमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 2022-12-14 View
202 शिक्षक सरुवा सम्बन्धमा । 2022-12-11 View
203 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया । 2022-12-04

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया । 

View
204 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2022-12-02 View
205 बैंक खाता प्रविष्टिका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । 2022-11-23

बैंक खाता प्रविष्टिका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । 

View
206 विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन 2022-11-14 View
207 विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन 2022-11-15 View
208 अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2022-11-08 View
209 नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना 2022-11-08

नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना 

View
210 IEMIS मा विवरण अद्यावधिक भएका र नभएका विद्यालयहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे । 2022-11-02

IEMIS मा विवरण अद्यावधिक भएका र  नभएका विद्यालयहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे ।

View
211 कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गराउने बारे । 2022-11-01

कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गराउने बारे ।

View
212 रोष्टर शिक्षकहरूको विवरण प्रकासनसम्बन्धी सूचना । 2022-10-31 View
213 Stakeholder Engagement Plan (Draft for feedback) 2022-10-23

Stakeholder Engagement Plan (Draft for feedback)

View
214 दृस्टी बिहिन बालबालिकाहरुको विवरण पठाउने बारे | 2022-10-19

दृस्टी बिहिन बालबालिकाहरुको विवरण पठाउने बारे |

View
215 विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि बैंक खाता प्रविष्ट प्रक्रिया सम्बन्धमा । 2022-10-16

विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि बैंक खाता प्रविष्ट प्रक्रिया सम्बन्धमा । 

View
216 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्वन्धमा । 2022-10-13

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्वन्धमा । 

View
217 विद्यार्थी विवरण पठाउने सम्वन्धी सूचना 2022-10-13

विद्यार्थी विवरण पठाउने सम्वन्धी सूचना

View
218 विद्यालय छनोट गरी पठाउने सम्बन्धमा । 2022-10-12 View
219 स्वाध्यय सामग्री लेखनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 2022-10-09

स्वाध्यय सामग्री लेखनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

View
220 This is test 2022-09-20

Test

View
221 शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको यथार्थ विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2022-09-16 View
222 आ.व २०७९/८० काे राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनाैट भएका विद्यालयहरुकाे विवरण I 2022-09-15 View
223 राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउने बारे । 2022-09-06

राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउने बारे ।

View
224 स्वाध्याय सामग्री लेखनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 2022-09-05

स्वाध्याय सामग्री लेखनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

View
225 आवश्यक कारवाही सम्बन्धमा 2022-08-24 View
226 प्रदेश तहका लागि संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम बारेमा गत आ.व.को प्रगति समीक्षा एवम् चालु आ.व. २०७९।८० को वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखीकरण सम्बन्धमा । 2022-08-22

प्रदेश तहका लागि संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम बारेमा गत आ.व.को प्रगति समीक्षा एवम् चालु आ.व. २०७९।८० को वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखीकरण सम्बन्धमा ।

View
227 Gorkhapatra : 2079 Bhadra 1 Issue 261 2022-08-18 View
228 अभिभावक शिक्षा सन्दर्भ सामग्री र चित्रात्मक पुस्तिकाको प्रयोग सम्बन्धमा । 2022-08-17

अभिभावक शिक्षा सन्दर्भ सामग्री र चित्रात्मक पुस्तिकाको प्रयोग सम्बन्धमा ।

View
229 प्राविधिक परामर्श कार्यका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा । 2022-08-17

प्राविधिक परामर्श कार्यका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा ।

View
230 सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना 2022-08-10 View
231 IEMIS मा विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2022-08-10

IEMIS मा विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

View
232 आ.ब. २०७९।८० को कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन । 2022-08-07

आ.ब. २०७९।८० को कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ।

View
233 ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका लागि चालु आ.व. २०७९।८० को वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखीकरण सम्बन्धमा 2022-08-07

७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका लागि चालु आ.व. २०७९।८० को वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखीकरण सम्बन्धमा 

View
234 IEMIS मा शैक्षिक सत्र २०७९ को विवरण अद्यावधिक गर्ने विद्यालयहरुको विवरण । 2022-08-07

IEMIS  मा शैक्षिक सत्र २०७९ को विवरण अद्यावधिक गर्ने विद्यालयहरुको विवरण ।

View
235 एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बारे । 2022-08-01

एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बारे ।

View
236 सूचिकृत हुनका लागि सूचना 2022-08-01 View
237 शिक्षण सहयोग अनुदान सम्बन्धमा । 2022-07-31

शिक्षण सहयोग अनुदान सम्बन्धमा । 

View
238 रास्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब पेसा सम्बन्धि सुचना 2022-07-29

रास्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब पेसा सम्बन्धि सुचना

View
239 आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति विवरण प्रविष्टि गरी पठाउने सम्बन्धमा । 2022-07-22

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति विवरण प्रविष्टि गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

View
240 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्वन्धमा स्थानीय तहलाइ अनुरोध । 2022-07-24

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्वन्धमा स्थानीय तहलाइ अनुरोध । 

View
241 दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2022-07-20

दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 

View
242 विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ 2022-07-20

विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४

View
243 विवरण उपलब्ध गराइ दिने बारे । 2022-07-20

विवरण उपलब्ध गराइ दिने बारे ।

View
244 वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई अनुरोध । 2022-07-18

वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई अनुरोध । 

View
245 वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहका शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा/ महाशाखालाई अनुरोध । 2022-07-18

वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहका शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा/ महाशाखालाई अनुरोध ।

View
246 वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश तहमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयलाई अनुरोध । 2022-07-18

वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश तहमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयलाई अनुरोध ।  

View
247 भर्ना आवेदन सम्बन्धी खुला विश्वविद्यालयको सूचना । 2022-07-17

भर्ना आवेदन सम्बन्धी खुला विश्वविद्यालयको सूचना ।

View
248 आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण सम्बन्धमा । 2022-07-15

आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण सम्बन्धमा । 

View
249 आगामी आ.व. २०७९।८० को शिक्षा क्षेत्रको बजेट सम्बन्धमा । 2022-07-12

आगामी आ.व. २०७९।८० को शिक्षा क्षेत्रको बजेट सम्बन्धमा । 

View
250 विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिको नतिजा बारे । 2022-07-11

विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिको नतिजा बारे ।

View
251 पूर्व सावधानी र उच्च सतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा । 2022-07-09

पूर्व सावधानी र उच्च सतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा । 

View
252 विवरण उपलव्ध गराइदिने सम्बन्धमा । 2022-07-07

विवरण उपलव्ध गराइदिने सम्बन्धमा । 

View
253 शिक्षक कर्मचारीको नपुग तलव भत्ता सम्बन्धमा । 2022-07-04

शिक्षक कर्मचारीको नपुग तलव भत्ता सम्बन्धमा ।  

View
254 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि विनियोजन भएको रकम निकासा सम्बन्धमा । 2022-07-03

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि विनियोजन भएको रकम निकासा सम्बन्धमा ।

View
255 IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2022-06-24

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
256 चौथो त्रैमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 2022-06-24 View
257 आवश्यक सहयोग र समन्वय सम्बन्धमा । 2022-06-23 View
258 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2022-06-20 View
259 स्वीकृत दरवन्दीमा करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारी (का.स. र सवारी चालक) हरूको नपुग तलव भत्ता सम्बन्धमा । 2022-06-19

स्वीकृत दरवन्दीमा करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारी (का.स. र सवारी चालक) हरूको नपुग तलव भत्ता सम्बन्धमा । 

View
260 स्वीकृत दरवन्दीमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नपुग तलव सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र । 2022-06-15

स्वीकृत दरवन्दीमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नपुग तलव सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र । 

View
261 आ.व. २०७९-८० को वित्तीय सशर्त अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2022-06-14 View
262 बुढानीलकण्ठ स्कूल र साझेदारी कार्यक्रमको छात्रबृत्तिको नतिजा । 2022-06-10

बुढानीलकण्ठ स्कूल र साझेदारी कार्यक्रमको छात्रबृत्तिको नतिजा ।

View
263 GPE को सहयोगमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा थप स्पष्ट पारिएको । 2022-06-06

GPE को सहयोगमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा थप स्पष्ट पारिएको ।

View
264 रिक्त खुद पुल दरवन्दी फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा । 2022-06-03

रिक्त खुद पुल दरवन्दी फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा । 

View
265 द्वन्द्व पिडित शिक्षक व्यवस्थापनका लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना । 2022-05-31 View
266 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको आ.ब. २०७८।८९ को तेस्रो चौमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2022-05-23

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको आ.ब. २०७८।८९ को तेस्रो चौमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा ।

View
267 थप स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा । 2022-05-23 View
268 शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन सम्बन्धमा । 2022-05-20

शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन सम्बन्धमा ।

View
269 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनमा लागि Specification सम्बन्धमा । 2022-05-17 View
270 विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा 2022-05-17 View
271 सार्वजनिक विदा र शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा । 2022-05-11

सार्वजनिक विदा र शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

View
272 रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने 2022-05-05 View
273 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2022-05-05 View
274 नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2022-05-01 View
275 कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धमा । 2022-04-28

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धमा । 

View
276 विद्यालय कर्मचारीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2022-04-27

विद्यालय कर्मचारीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

View
277 आवश्यक कारवाही सम्बन्धमा 2022-04-25 View
278 द्वन्द्व पिडित शिक्षकहरुको निवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना । 2022-04-25

द्वन्द्व पिडित शिक्षकहरुको निवेदन माग  गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

View
279 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भर्ने भराउने सम्वन्धमा । 2022-04-25

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भर्ने भराउने सम्वन्धमा । 

View
280 द्वन्द्व पिडित शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस भएका शिक्षकहरुको नामावली । 2022-04-24

द्वन्द्व पिडित शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस भएका शिक्षकहरुको नामावली ।

View
281 राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यानन्वयन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको बारे 2022-04-18 View
282 विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना । 2022-04-13

विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना । 

View
283 डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना, विकास र सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 2022-04-09

डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना, विकास र सञ्चालन कार्यविधि, २०७८

View
284 सवैका लागि शिक्षा- शिशु विकास कार्यक्रम तर्फको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2022-04-07

सवैका लागि शिक्षा- शिशु विकास कार्यक्रम तर्फको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 

View
285 समायोजित विद्यालयको कर्मचारी बारे 2022-04-06 View
286 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2022-04-06 View
287 शैक्षिक सत्र २०७९ को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा 2022-04-05 View
288 विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहका लागि जरुरी सूचना । 2022-03-31

विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहका लागि जरुरी सूचना ।

View
289 Gorkhapatra : 2078 Chaitra 16 Issue 258 2022-03-30 View
290 पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धमा । 2022-03-30

पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धमा ।

View
291 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2022-03-29

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

View
292 विज्ञापित पदहरुको स्थानीय तहगत विवरण पठाउने बारे । 2022-03-27

विज्ञापित पदहरुको स्थानीय तहगत विवरण पठाउने बारे ।

View
293 अनलाइन तालिम कार्यक्रमका लागि आवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना । 2022-03-23

अनलाइन तालिम कार्यक्रमका लागि आवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना । 

View
294 गत आ.व. २०७७।०७८ मा कार्यसम्पादन अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूको विवरण उपलव्ध गराइदिने बारे । 2022-03-23

गत आ.व. २०७७।०७८ मा कार्यसम्पादन अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूको विवरण उपलव्ध गराइदिने बारे । 

View
295 तेस्रो त्रैमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2022-03-20

तेस्रो त्रैमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 

View
296 नपुग तलव भत्ता सम्बन्धमा । 2022-03-20

नपुग तलव भत्ता सम्बन्धमा । 

View
297 विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिको लागि PMT भर्ने भराउने सम्बन्धी सूचना । 2022-03-18

विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिको लागि PMT भर्ने भराउने सम्बन्धी सूचना ।

View
298 बेरुजू सम्परीक्षण तथा फर्छौट सम्बन्धमा । 2022-03-18

बेरुजू सम्परीक्षण तथा फर्छौट सम्बन्धमा ।

View
299 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । 2022-03-16

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

View
300 आव २०७९।०८० को बजेट तर्जुमाका लागि थप विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । 2022-03-13

आव २०७९।०८० को बजेट तर्जुमाका लागि थप विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । 

View
301 चालु आव २०७८।०७९ को दोस्रो त्रैमासिक फुकुवा (जिपिइ समेत) 2022-03-10

चालु आव २०७८।०७९ को दोस्रो त्रैमासिक फुकुवा (जिपिइ समेत)

View
302 आ.व. २०७९।०८० को बजेट तर्जुमाका लागि विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । 2022-03-09

आ.व. २०७९।०८० को बजेट तर्जुमाका लागि विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा ।  

View
303 विपन्न लक्षित छात्रवृति वितरण सम्बन्धमा 2022-03-04

विपन्न लक्षित छात्रवृति वितरण सम्बन्धमा

View
304 प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । 2022-03-04

प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा ।

View
305 विद्यालय लेखा प्रणाली तालिमको संशोधित कार्यतालिका । 2022-03-02

विद्यालय लेखा प्रणाली तालिमको संशोधित कार्यतालिका ।

View
306 जानकारी सम्बन्धमा 2022-03-02 View
307 बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुने बारे । 2022-03-02

बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुने बारे ।

View
308 बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा । 2022-02-28

बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

View
309 सामाजिक परीक्षण र School Report Card को प्रयोग सम्बन्धमा । 2022-02-27

सामाजिक परीक्षण र School Report Card को प्रयोग सम्बन्धमा ।

View
310 Learning Portal को अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागि गराउने सम्बन्धमा 2022-02-22 View
311 प्राविधिक धार तर्फका विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी ताकेता । 2022-02-21

प्राविधिक धार तर्फका विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी ताकेता ।

View
312 बैरुजू फर्छौट सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुने बारे । 2022-02-20

बैरुजू फर्छौट सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुने बारे ।

View
313 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा । 2022-02-18

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा । 

View
314 विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 2022-02-16

विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

View
315 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विद्यालयगत कार्यक्रम छनोट सम्वन्धमा । 2022-02-15 View
316 विद्यालय समयमा नियमित पठनपाठन गर्ने सम्बन्धमा 2022-02-15 View
317 सहिद तथा द्वन्द पिडित परिवारका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । 2022-02-14

सहिद तथा द्वन्द पिडित परिवारका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । 

View
318 Gorkhapatra : 2078 Falgun 1 Issue 256 2022-02-13 View
319 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू फागुन ११ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2022-02-11 View
320 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भर्ने भराउने सम्बन्धमा । 2022-02-11

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भर्ने भराउने सम्बन्धमा । 

View
321 बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2022-02-11

बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा । 

View
322 विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । 2022-02-11

विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।

View
323 वार्षिक एकमुष्ट अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा 2022-02-04 View
324 शिक्षकको छुट प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको 2022-02-01 View
325 IEMIS अद्यावधिक भएका विद्यालयहरुको विवरण । 2022-01-31

IEMIS अद्यावधिक भएका विद्यालयहरुको विवरण ।

View
326 २०७८ पौष १६ गते सम्म IEMIS अद्यावधिक गर्ने विद्यालयहरुको विवरण । 2022-01-31

२०७८ पौष १६ गते सम्म IEMIS अद्यावधिक गर्ने विद्यालयहरुको विवरण ।

View
327 विद्यार्थीलाई खोप दिने कार्यको समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने बारे । 2022-01-28

विद्यार्थीलाई खोप दिने कार्यको समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने बारे ।

View
328 रेट्रोफिटिङ र विद्यालय समायोजन सम्बन्धी विवरण पठाउने बारे । 2022-01-30

रेट्रोफिटिङ र विद्यालय समायोजन सम्बन्धी विवरण पठाउने बारे ।

View
329 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू माघ १६ देखि २९ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2022-01-21 View
330 पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमका प्राप्त प्रस्ताव पठाउने सम्बन्धमा ।  2022-01-28

पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमका प्राप्त प्रस्ताव पठाउने सम्बन्धमा । 

View
331 विद्यार्थीहरूका लागि कोभिड-१९ विरुद्दको खोप दिने सम्बन्धमा । 2022-01-24

विद्यार्थीहरूका लागि कोभिड-१९ विरुद्दको खोप दिने सम्बन्धमा ।    

View
332 ठूला विद्यालयसँग सम्बन्धित विवरण र स्वीकृत गुरूयोजना पठाइदिने सम्बन्धमा । 2022-01-24

ठूला विद्यालयसँग सम्बन्धित विवरण र स्वीकृत गुरूयोजना पठाइदिने सम्बन्धमा  ।  

View
333 विद्यार्थी सिकाइ निरन्तरता र शैक्षिक क्षति न्युनिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन सम्बन्धमा । 2022-01-24

विद्यार्थी सिकाइ निरन्तरता र शैक्षिक क्षति न्युनिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन सम्बन्धमा  ।  

View
334 विद्यालय लेखा व्यवस्थापन तालिममा सहभागी गराउने बारे । 2022-01-20

विद्यालय लेखा व्यवस्थापन तालिममा सहभागी गराउने बारे ।

View
335 विद्यालय लेखा प्रणाली (SAS) तालिम स्थगन सम्बन्धमा । 2022-01-20

विद्यालय लेखा प्रणाली (SAS) तालिम स्थगन सम्बन्धमा ।

View
336 Gorkhapatra : 2078 Magh 1 Issue 255 2022-01-15 View
337 सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना 2022-01-15 View
338 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू माघ १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2022-01-14 View
339 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2022-01-14 View
340 विपदको समयमा बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि बालबालिका, अभिभावक र शिक्षकको भूमिका 2022-01-12 View
341 कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियानलाई समन्वय गरिदिनुहुन । 2022-01-05 View
342 अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी सो को प्रगति पठाउने बारे पुनः ताकेता । 2022-01-05 View
343 सरुवा सम्बन्धमा । 2022-01-03 View
344 विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2022-01-02 View
345 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गरिएको बारे । 2021-12-23

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गरिएको बारे । 

View
346 विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2021-12-22

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा ।

View
347 विद्यालय लेखा प्रणाली तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा । 2021-12-22

विद्यालय लेखा प्रणाली तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा ।

View
348 सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2021-12-16

सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 

View
349 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू पुस १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-12-15 View
350 विवरण पठाउने सम्बन्धमा 2021-12-14 View
351 प्राविधिक धार सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयले IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2021-12-13

प्राविधिक धार सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयले IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

View
352 निर्देशन 2021-12-10 View
353 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना संप्रेषण¸ समन्वय र सहजीकरणका लागि स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाइ केन्द्रको अनुरोध । 2021-12-09

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना संप्रेषण¸ समन्वय र सहजीकरणका लागि स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाइ केन्द्रको अनुरोध ।  

View
354 दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहरुमा अनुरोध । 2021-12-09

दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहरुमा अनुरोध ।

View
355 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2021-12-08

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

View
356 प्रदेश तहका सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा तालिम केन्द्रका पदाधिकारीहरुका लागि चालु आव २०७८।०७९ संघीय सरकारबाट प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका ससर्त अनुदानका का 2021-12-08

प्रदेश तहका सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा तालिम केन्द्रका पदाधिकारीहरुका लागि चालु आव २०७८।०७९ संघीय सरकारबाट प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका ससर्त अनुदानका कार्यक्रम अभिमुखिकरण कार्यशाला सम्वन्धमा । 

View
357 प्रदर्शन \ रिहर्सल पाठ शिक्षणका लागि सम्पर्क राख्नेसम्बन्धी जरुरी सूचना । 2021-12-06 View
358 जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । 2021-11-29 View
359 विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । 2021-11-29 View
360 शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि कोभिड १९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा । 2021-11-29 View
361 साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2021-11-26

साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

View
362 विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी विवरण यकिन गर्ने सम्बन्धमा । 2021-11-24 View
363 विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2021-11-22 View
364 एच्.आइ.भी. एड्स प्रभावित तथा वादी समुदायका बालबालिकाको तथ्याङ्क विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2021-11-17 View
365 प्राविधिक परामर्श कार्यका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा । 2021-11-16

प्राविधिक परामर्श कार्यका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा ।

View
366 सिकाइ चौतारी (learning Portal) को प्रयोग सम्बन्धी विवरण पठाउने बारे । 2021-11-14

सिकाइ चौतारी (learning Portal) को प्रयोग सम्बन्धी विवरण पठाउने बारे ।

View
367 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2021-11-14 View
368 सूचना उपलब्ध गराइएको बारे । 2021-11-14 View
369 आर्थिक विवरणको सफ्ट तथा स्क्यान कपि पठाउने बारे । 2021-11-09

आर्थिक विवरणको सफ्ट तथा स्क्यान कपि पठाउने बारे ।

View
370 प्राविधिक धार कक्षा ९-१२ व्यवस्थापन सम्बन्धमा । 2021-11-09

प्राविधिक धार कक्षा ९-१२ व्यवस्थापन सम्बन्धमा । 

View
371 सच्याइएको सम्बन्धमा । 2021-11-09 View
372 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू कात्तिक १६ देखि ३० गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-11-01 View
373 अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समय तालिका संशोधन सम्बन्धमा । 2021-11-02

अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समय तालिका संशोधन सम्बन्धमा ।

View
374 IEMIS अद्यावधिक गराउने सम्बन्धी शिविसइहरुलाई जरुरी सूचना । 2021-11-01

IEMIS अद्यावधिक गराउने सम्बन्धी शिविसइहरुलाई जरुरी सूचना ।

View
375 क्षतिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2021-11-01

क्षतिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

View
376 आ.व. २०७८।०७९ को वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखीकरण सम्बन्धमा 2021-10-31

आ.व. २०७८।०७९ को वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखीकरण सम्बन्धमा

View
377 विद्यालय छनोट गरी पठाउने सम्बन्धमा । 2021-10-26 View
378 बाविके र विद्यालयको संख्या यकीन गरी पठाइदिने बारे । 2021-10-24

बाविके र विद्यालयको संख्या यकीन गरी पठाइदिने बारे ।

View
379 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू कात्तिक १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-10-17 View
380 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम २०७७/७८ को प्रगति विवरण सम्वन्धमा । 2021-10-11 View
381 विज्ञ शिक्षकहरू सूकीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना । 2021-10-06 View
382 विद्यालय कर्मचारी तथा करार कर्मचारीको उमेर हद सम्बन्धमा । 2021-10-05 View
383 विद्यालय विवरण यकीन गरी पठाइदिने बारे । 2021-10-04

विद्यालय विवरण यकीन गरी पठाइदिने बारे ।

View
384 बेरुजू फर्छयौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा । 2021-10-04

बेरुजू फर्छयौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा ।

View
385 आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन । 2021-10-03

आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ।

View
386 अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दाको अवधिमा विद्यालयमा शिक्षक नियमितता सम्बन्धमा 2021-10-03 View
387 सामुदायिक विद्यालयको कर्मचारीको उमेर हद सम्बन्धमा 2021-10-03 View
388 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू असोज १६ देखि ३१ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-10-01 View
389 जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको सम्बन्धमा 2021-09-29 View
390 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू असोज १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-09-16 View
391 बुढानीलकण्ठ स्कूलको छात्रबृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा (कक्षा ५) 2021-09-14

बुढानीलकण्ठ स्कूलको छात्रबृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा (कक्षा ५)

View
392 बुढानीलकण्ठ स्कूलको छात्रबृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा (कक्षा ६) 2021-09-14

बुढानीलकण्ठ स्कूलको छात्रबृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा (कक्षा ६)

View
393 दरबन्दी विवरण अद्यावधिक गरी पठाउने सम्बन्धमा 2021-09-14 View
394 राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने बारे 2021-09-12 View
395 Gorkhapatra : 2078 Bhadra 23 Issue 251 2021-09-08 View
396 IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2021-09-01

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
397 गृह विद्यालय (Home Schooling) व्यवस्थापन सहजीकरण सामग्री- २०७८ 2021-09-01

गृह विद्यालय (Home Schooling) व्यवस्थापन सहजीकरण सामग्री- २०७८

View
398 कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धमा । 2021-09-01

कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धमा ।

View
399 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू भाद्र १६ देखि ३१ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-08-31 View
400 निजी प्रसारण संस्थाहरूले टि‍भि च्यानलबाट श्रव्यदृश्य पाठ प्रसारणका लागि निवेदन सहित सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी अनुरोध 2021-08-29 View
401 IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2021-08-22

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना  ।

View
402 गत आ.व. २०७७।०७८ को कार्य सम्पादन अनुदान र ससर्त अनुदान सम्वन्धमा । 2021-08-19

गत आ.व. २०७७।०७८ को कार्य सम्पादन अनुदान र ससर्त अनुदान सम्वन्धमा ।

View
403 Gorkhapatra : 2078 Bhadra 1 Issue 251 2021-08-17 View
404 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू भाद्र १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-08-16 View
405 अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धमा अनुरोध । 2021-08-15

अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धमा अनुरोध ।

 

View
406 कविता प्रतियोगिताका लागि कविता आव्हान गरिएको बारे । 2021-08-15

कविता प्रतियोगिताका लागि कविता आव्हान गरिएको बारे ।

View
407 विद्यार्थीहरुको सिकाइ निरन्तरताका लागि अपिल । 2021-08-15

विद्यार्थीहरुको सिकाइ निरन्तरताका लागि अपिल ।

View
408 वार्षिक एकमुष्ट अनुदानका लागि प्रस्ताव पठाउने बारे 2021-08-13 View
409 बढुवा प्रयोजनका लागि रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने सम्बन्धमा । 2021-08-12 View
410 रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने सम्बन्धमा 2021-08-08 View
411 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू साउन १६ देखि ३२ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-07-30 View
412 बुढानीलकण्ठ स्कूल तथा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको छात्रबृत्ति परीक्षा सम्बन्धी सूचना । 2021-07-29

बुढानीलकण्ठ स्कूल तथा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको छात्रबृत्ति परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

View
413 सूचीकृत हुनका लागि सूचना । 2021-07-28 View
414 आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन । 2021-07-27

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ।

View
415 IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । 2021-07-22

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

View
416 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन तयारी सम्वन्धमा । 2021-07-19 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन तयारी सम्वन्धमा । View
417 प्रदेश तहमा वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा । 2021-07-19

प्रदेश तहमा वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा । 

View
418 स्थानीय तहको वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन तयारी सम्वन्धमा 2021-07-18

स्थानीय तहको वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन तयारी सम्वन्धमा 

View
419 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू साउन १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-07-15 View
420 विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा 2021-07-14 View
421 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा । 2021-07-13 View
422 नमुना विद्यालय विकास तथा Retrofitting कार्यक्रमको बजेट निकासा सम्बन्धमा । 2021-07-08

नमुना विद्यालय विकास तथा Retrofitting कार्यक्रमको बजेट निकासा सम्बन्धमा ।

View
423 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2021-07-07

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

View
424 शिक्षकहरुको नपुग तलव भत्ता सम्वन्धमा । 2021-07-06

शिक्षकहरुको नपुग तलव भत्ता सम्वन्धमा । 

View
425 शहिद तथा द्वन्द्वपिडित परिवारका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धमा । 2021-07-05 View
426 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि विनियोजन भएको रकम निकासा सम्बन्धमा । 2021-07-04

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि विनियोजन भएको रकम निकासा सम्बन्धमा ।

View
427 क्षतिको विवरण उपलव्ध गराइदिने सम्वन्धमा । 2021-07-02

क्षतिको विवरण उपलव्ध गराइदिने सम्वन्धमा ।

View
428 विद्यालय भवन भुकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम सम्वन्धमा 2021-07-02

विद्यालय भवन भुकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम सम्वन्धमा

View
429 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको विवरण पठाउने बारे । 2021-07-02

सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको विवरण पठाउने बारे ।

View
430 नमूना विकासका लागि छनौट भएका विद्यालयको बजेट निकासा सम्बन्धमा । 2021-06-30

नमूना विकासका लागि छनौट भएका विद्यालयको बजेट निकासा सम्बन्धमा ।

View
431 विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2021-06-29

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा ।

View
432 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू असार १६ देखि ३१ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-06-29 View
433 बैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण पुस्तिका- २०७७ 2021-06-29

बैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण पुस्तिका- २०७७

View
434 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाइ उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा । 2021-06-24

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाइ उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा ।

View
435 विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । 2021-06-23 View
436 आव २०७८।०७९ मा सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्वन्धमा 2021-06-20

आव २०७८।०७९ मा सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्वन्धमा

View
437 Gorkhapatra : 2078 Ashar 1 Issue 249 2021-06-15 View
438 विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा 2021-06-18 View
439 विद्यालय भवन भुकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम सम्वन्धमा 2021-06-18

विद्यालय भवन भुकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम सम्वन्धमा

View
440 आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाइदिने बारे 2021-06-17 View
441 खुद पुल दरबन्दी पठाउने सम्बन्धमा 2021-06-17 View
442 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू असार १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-06-14 View
443 पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, वितरण तथा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने सम्वन्धमा । 2021-06-13

पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, वितरण तथा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने सम्वन्धमा । 

View
444 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान निकासा सम्वन्धमा । 2021-06-08

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान निकासा सम्वन्धमा ।

View
445 विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शैक्षिक सत्र एवम् सिकाइ निरन्तरता सम्बन्धमा । 2021-06-07

विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शैक्षिक सत्र एवम् सिकाइ निरन्तरता सम्बन्धमा ।

View
446 पूर्व तयारी र उच्च सतर्कता अपनाउने सम्वन्धमा । 2021-06-07

पूर्व तयारी र उच्च सतर्कता अपनाउने सम्वन्धमा ।

View
447 साविकको कक्षा ११-१२ (उच्च मा.वि.) को दरबन्दी तथा अनुदान एकीन गरी पठाउने सम्बन्धमा । 2021-06-06 View
448 बार्षिक एकमुष्ट अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । 2021-06-04 View
449 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू जेठ १६ देखि ३१ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-05-28 View
450 दरबन्दी मिलान प्रगति पठाउने सम्बन्धमा 2021-05-28 View
451 शिक्षकको छुट प्राविधिक ग्रेड प्रदान गर्ने आधार र प्रक्रिया सम्बन्धमा । 2021-05-24 View
452 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू जेठ १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-05-14 View
453 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्वन्धमा । 2021-05-09 View
454 कक्षाकोठा निर्माणको ड्रइङ डिजाइन सम्बन्धमा । 2021-04-30

कक्षाकोठा निर्माणको ड्रइङ डिजाइन सम्बन्धमा ।

View
455 IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2021-05-03

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

View
456 विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी एकिन गर्ने सम्बन्धमा । 2021-05-02 View
457 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू वैशाख १६ देखि ३१ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-04-28 View
458 कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारका कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा । 2021-04-27 View
459 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया । 2021-04-27

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया

View
460 खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना 2021-04-19 View
461 Gorkhapatra : 2077 Baishak 1 Issue 248 2021-04-15 View
462 शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना 2021-04-14 View
463 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू वैशाख १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-04-13 View
464 दरबन्दी मिलान सम्बन्धमा 2021-04-13 View
465 सच्याइएको सूचना 2021-03-30 View
466 विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका - २०७७ 2021-03-29

विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका - २०७७

View
467 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू चैत १६ देखि ३१ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-03-26 View
468 तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा 2021-03-26 View
469 दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्यापन सम्बन्धमा 2021-03-24 View
470 साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । 2021-03-19

साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ।

View
471 Online Seminar सम्बन्धमा 2021-03-18 View
472 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 2021-03-17 View
473 शैक्षिक सत्र २०७७ देखि प्राविधिक धार संचालनका लागि छनौट गरिएका विद्यालयहरु 2021-03-16 View
474 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू चैत १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-03-12 View
475 IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2021-03-04

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

View
476 Gorkhapatra : 2077 Push 16 Issue 247 2021-02-28 View
477 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू फागुन १६ देखि २९ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-02-26 View
478 सरुवा सम्बन्धमा 2021-02-28

सरुवा सम्बन्धमा

View
479 आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तर्जुमाका लागि विवरण पठाइ दिने बारे । 2021-02-24

आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तर्जुमाका लागि विवरण पठाइ दिने बारे ।

View
480 विद्यालय दिवा खाजा तालिका 2021-02-20 View
481 विज्ञ सूचिमा नाम दर्ता सम्बन्धी सूचना । 2021-02-18

विज्ञ सूचिमा नाम दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

View
482 सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2021-02-16

सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा ।

View
483 निर्देशन सम्बन्धमा 2021-02-16 View
484 विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा 2021-02-15 View
485 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू फागुन १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-02-12 View
486 दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2021-02-08

दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

View
487 कार्यक्रम तथा बजेट थपका लागि लागत अनुमान पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2021-02-09

कार्यक्रम तथा बजेट थपका लागि लागत अनुमान पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

View
488 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 2021-02-03 View
489 दरबन्दी मिलान प्रगति पठाउने सम्बन्धमा । 2021-02-03 View
490 बार्षिक एकमुष्ट अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । 2021-01-29

बार्षिक एकमुष्ट अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

View
491 सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2021-01-29

सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा ।

View
492 कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा (शिक्षण सिकाइ अनुदान सहित) । 2021-01-28

कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा (शिक्षण सिकाइ अनुदान सहित) । कार्यविधि यसै वेवसाइटको Plan and Policies भित्र Directives मा संलग्न छ ।

View
493 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू माघ १६ देखि ३० गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-01-28 View
494 दोस्रो चौमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2021-01-27

दोस्रो चौमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा ।

View
495 विद्यार्थी लेखाजोखा प्राविधिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा । 2021-01-26

विद्यार्थी लेखाजोखा प्राविधिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

View
496 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना 2021-01-18

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

View
497 सहिद तथा द्वन्दपीडित परिवारका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धमा 2021-01-18

सहिद तथा द्वन्दपीडित परिवारका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धमा

View
498 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू माघ १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2021-01-13 View
499 राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा । 2021-01-12

राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

View
500 हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर सम्बन्धमा । 2021-01-08 View
501 शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहबाट छुट्टाइएको बजेटको विवरण सम्बन्धमा। 2021-01-08

शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहबाट छुट्टाइएको बजेटको विवरण सम्बन्धमा।

View
502 समन्वय समिति गठन सम्वन्धमा । 2021-01-07 View
503 आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिदिनुहुन । 2021-01-07 View
504 आवश्यक सहयोग र समन्वय गरि दिनुहुन 2021-01-07 View
505 जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको सम्बन्धमा । 2021-01-04 View
506 ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा । 2020-12-31

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

View
507 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू पुस १६ देखि २९ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2020-12-30 View
508 (Complain Handling System) गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (Complain Handling System) लागु गरिएको सम्बन्धमा । 2020-12-30 View
509 प्राविधिक परामर्श कार्यका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा । 2020-12-29

प्राविधिक परामर्श कार्यका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा ।

View
510 मोवाइल एप्सको प्रयोग सम्बन्धमा । 2020-12-28

मोवाइल एप्सको प्रयोग सम्बन्धमा ।

View
511 माग आकृति फारम सम्बन्धमा 2020-12-27 View
512 विवरण पठाइदिने बारे । 2020-12-25 View
513 मोवाइल एप्स प्रयोग सम्बन्धी मार्गदर्शन । 2020-12-24

मोवाइल एप्स प्रयोग सम्बन्धी मार्गदर्शन ।

View
514 कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया । 2020-12-24

कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया ।

View
515 तालिम सन्चालन सम्बन्धमा 2020-12-21 View
516 विद्यालय तहमा सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2020-12-19 View
517 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू पुष १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2020-12-15 View
518 बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा 2020-12-15 View
519 लेखक छनौट सम्बन्धी जरुरी सूचना 2020-12-13 View
520 लेखक छनौट सम्बन्धी जरुरी सूचना 2020-12-13 View
521 शैक्षिक स्मारिका प्रकाशनका लागि लेख रचना पठाइदिने सम्बन्धमा 2020-12-13 View
522 रिक्त पदको माग पठाउने सम्बन्धमा 2020-12-13 View
523 निसंक्रमणीकरण र विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी विवरण पठाउने बारे 2020-12-07 View
524 स्नातक तहमा अध्ययनरत नियमित विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क अनलाइन डाटा प्रदान गरिनेबारे म्याद थप सम्बन्धी सूचना 2020-12-07 View
525 बार्षिक एकमुष्ट अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्न छुट भएका विद्यालयहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी पुनः सूचना 2020-12-06 View
526 अभिभावक शिक्षा रेडियो कार्यक्रम "सिक्दै सिकाउँदै" बारे । 2020-12-02 View
527 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू मङ्सिर १६ देखि ३० गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2020-11-29 View
528 प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने बारे । 2020-11-29 View
529 गोरखापत्र २०७७।०८।०४ -विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि-४० (पूर्णाङ्क २४५) 2020-11-19 View
530 कक्षा १२ को परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा 2020-11-19 View
531 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू मङ्सिर १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2020-11-13 View
532 शिक्षक परिपुर्तिका लागि रिक्त पद माग सम्बन्धमा 2020-11-12 View
533 नमुना विद्यालयहरूले कोभिड–१९ को प्रभावमा सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप विवरण पठाउने सम्बन्धमा 2020-11-10 View
534 स्नातक तहमा अध्ययनरत नियमित विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क अनलाइन डाटा प्रदान गरिने वारे जरुरी सूचना 2020-11-08 View
535 सेनिटरी प्याड सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन सम्बन्धमा । 2020-11-06 View
536 बेरुजू विवरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-11-06 View
537 क्षतिको विवरण पठाउने बारे । 2020-11-04 View
538 विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्वन्धी शैक्षिक कार्यक्रमको सर्वेक्षण फारम भर्ने भराउने सम्वन्धी पुनः प्रकाशित अत्यन्त जरुरी सूचना । 2020-11-04 View
539 रकम जम्मा गर्ने बारे । 2020-11-02 View
540 बेरुजू विवरण सम्बन्धमा । 2020-11-02 View
541 “उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलार्इ अनलाइन डाटा वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७” 2020-11-02 View
542 उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु अनलाइन डाटा वितरण सम्बन्धमा 2020-11-02 View
543 बैक खाता बिवरण पठाउने सम्बन्धमा 2020-10-19 View
544 दरबन्दी मिलान तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धमा 2020-10-19 View
545 दरबन्दी पुनर्विबरण प्रयाेजनार्थ सार्बजनिक गरिएकाे पालिकाकाे बिवरण 2020-10-19 View
546 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू असोज १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका 2020-10-19 View
547 Flash I&II School Census अन्तरगतको Electronic based को School Level IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण र व्यवःथापन सम्वन्धी प’नः प्रकाशित अत्यन्त जरूरी सूचना 2020-10-17 View