नेपाली English Fri, Jun 14, 2024   |   |

Teacher Training Material

S.N. Title Date Detail View
1 आधारभूत तहमा सिकाइ आपूरण र द्रुत सिकाइ सहयोगसम्बन्धी कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिम स्रोत सामग्री 2023-05-28

आधारभूत तहमा सिकाइ आपूरण र द्रुत सिकाइ सहयोगसम्बन्धी कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिम स्रोत सामग्री

View
2 आधारभूत तहमा सिकाइ आपूरण र द्रुत सिकाइ सहयोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण 2023-05-28

आधारभूत तहमा सिकाइ आपूरण र द्रुत सिकाइ सहयोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण

View
3 सिकाइ आपूरण र द्रुत सिकाइ सहयोगसम्बन्धी कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम 2023-05-28

सिकाइ आपूरण र द्रुत सिकाइ सहयोगसम्बन्धी कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम

View
4 आधारभत तहमा सिकाइ आपुरण र द्रुत सिकाइ सहयोग सम्बन्धी कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिम प्रशिक्षक निर्देशिका 2023-05-28

आधारभत तहमा सिकाइ आपुरण र द्रुत सिकाइ सहयोग सम्बन्धी कस्टमाइज्ड शिक्षक तासिम

View