नेपाली English Thu, Sep 29, 2022   |   |

Directives

S.N. Title Date Detail View
1 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पुस्तिका २०७९ 2022-08-24

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी  तालिम पुस्तिका  २०७९

View
2 अभिभावक शिक्षा सहजकर्ताको लागि सन्दर्भ सामग्री 2022-08-17

अभिभावक शिक्षा सहजकर्ताको लागि सन्दर्भ सामग्री

View
3 अभिभावक शिक्षा चित्रात्मक कार्ड 2022-08-17

अभिभावक शिक्षा चित्रात्मक कार्ड

View
4 Resource Materials for Non-Formal Education Guideline 2079 2022-07-19

अनौपचारिक शिक्षाको मार्गदिगन सम्वन्धी स्रोत सामग्री

View
5 IEMIS सहजीकरण पुस्तिकाको मस्यौदा । 2022-06-30

IEMIS  सहजीकरण पुस्तिकाको मस्यौदा (पृष्ठपोषणका लागि अपलोड गरिएको)

View
6 परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यबस्थापन) मापदण्ड‚२०७९ 2022-06-30 View
7 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तालिम स्रोत पुस्तिका- २०७८ 2022-04-26

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तालिम स्रोत पुस्तिका- २०७८

View
8 पढदै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 2022-01-16 View
9 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८ 2021-11-24 View
10 सिकाइ चौतारी (Learning Portal) विकास, सञ्चालन, प्रयोग र सम्भार कार्यविधि, २०७८ 2021-11-17 View
11 विक्षेसुयोको सङ्क्रमणकालिन योजना र कार्यान्वयनको मार्गचित्र । 2021-10-13

विक्षेसुयोको सङ्क्रमणकालिन योजना र कार्यान्वयनको मार्गचित्र ।

View
12 Social Management Framework 2021-09-29

Social Management Framework

View
13 वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखाको सारांश 2021-09-29

वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखाको सारांश

View
14 Labor Management Procedure (LMP) 2021-09-20

Labor Management Procedure (LMP)

View
15 Environmental and Social Management Framework (ESMF) 2021-09-20

Environmental and Social Management Framework (ESMF)

View
16 विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ 2021-08-15

विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८

View
17 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 2021-08-12

सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

View
18 विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा - २०७७ 2021-06-29

विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा - २०७७

View
19 स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण निर्देशिका 2021-06-29

स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण निर्देशिका

View
20 Stakeholder Engagement Plan, COVID-19, School Sector Response Project (GPE) 2021-05-11

Stakeholder Engagement Plan, COVID-19, School Sector Response Project (GPE)

View
21 ESMF Nepal COVID-19 School Sector Response (GPE) Project 2021-05-11

ESMF Nepal COVID-19 School Sector Response (GPE) Project

View
22 विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र 2021-02-22 View
23 किशोरकिशोरी मैत्री सूचना कक्ष सञ्चालन नमुना कार्यविधि २०७७ 2021-02-22 View
24 बैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी कार्यढाँचा 2021-02-16

बैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी कार्यढाँचा ।

View
25 गुनासो सुनुवाई कार्यविधि, २०७४ ( संशोधन २०७७ सहित) 2021-02-15 View
26 शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 2021-01-28

शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६

View
27 विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन, २०७६ 2021-01-24

विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन, २०७६

View
28 विद्यालय आर्थिक प्रशासन र खरिद सम्बन्धी आधारभूत तालिम कोर्ष । 2021-01-24

विद्यालय आर्थिक प्रशासन र खरिद सम्बन्धी आधारभूत तालिम कोर्ष ।

View
29 विद्यालयमा सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि, २०७७ 2020-12-18 View