नेपाली English Tue, Jan 26, 2021   |  

Directives

S.N. Title Date Detail View
1 विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन, २०७६ 2021-01-24

विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन, २०७६

View
2 विद्यालय आर्थिक प्रशासन र खरिद सम्बन्धी आधारभूत तालिम कोर्ष । 2021-01-24

विद्यालय आर्थिक प्रशासन र खरिद सम्बन्धी आधारभूत तालिम कोर्ष ।

View
3 विद्यालयमा सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि, २०७७ 2020-12-18 View