नेपाली English Thu, Jul 25, 2024   |   |

Directives

S.N. Title Date Detail View
1 एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका- २०७९ 2024-06-30

एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका- २०७९

View
2 स्थानीय तहको शिक्षा योजना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ 2024-06-16

स्थानीय तहको शिक्षा योजना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९

View
3 विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका २०८० 2024-04-16

विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका २०८०

View
4 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ८०-८१ (केन्द्रस्तर) 2024-04-10

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ८०-८१ (केन्द्रस्तर)

View
5 बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० 2024-04-05

बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०

View
6 बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल रणनीति- २०८० 2024-04-05

बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल रणनीति- २०८०

View
7 विद्यालय नक्साङ्कन, भौतिक सर्वेक्षण र विद्यालय समायोजनका लागि सहयोगी स्रोत पुस्तिका २०८० 2024-03-01

विद्यालय नक्साङ्कन, भौतिक सर्वेक्षण र विद्यालय समायोजनका लागि सहयोगी स्रोत पुस्तिका २०८०

View
8 शिक्षक मेन्टरिङ कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० 2024-01-11 View
9 शिक्षक पेेशागत विकास प्रारूप (परिमार्जित संस्करण), २०८० 2024-01-11 View
10 विशेष कारणको अवस्थामा रहेका शिक्षकहरुको व्यवस्थापन समबनधी निर्देशिका, २०८० 2023-11-01 View
11 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ८०-८१ (प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीयस्तर)_ PRC20800513 2023-10-06 View
12 विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका, २०८० 2023-06-19 View
13 Privacy Policy for IEMIS Mobile Application 2023-06-02

Privacy Policy for IEMIS Mobile Application 

View
14 विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० 2023-05-16 View
15 अनलार्इन शिक्षक तालिम कार्यविधि, २०७७ 2023-01-06 View
16 अभिभावक शिक्षा सहजकर्ताको लागि सन्दर्भ सामग्री 2022-08-17

अभिभावक शिक्षा सहजकर्ताको लागि सन्दर्भ सामग्री

View
17 अभिभावक शिक्षा चित्रात्मक कार्ड 2022-08-17

अभिभावक शिक्षा चित्रात्मक कार्ड

View
18 एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सहजीकरण पुस्तिका 2022-06-30

एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सहजीकरण पुस्तिका

View
19 पढदै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 2022-01-16 View
20 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८ 2021-11-24 View
21 सिकाइ चौतारी (Learning Portal) विकास, सञ्चालन, प्रयोग र सम्भार कार्यविधि, २०७८ 2021-11-17 View
22 विक्षेसुयोको सङ्क्रमणकालिन योजना र कार्यान्वयनको मार्गचित्र । 2021-10-13

विक्षेसुयोको सङ्क्रमणकालिन योजना र कार्यान्वयनको मार्गचित्र ।

View
23 Social Management Framework 2021-09-29

Social Management Framework

View
24 वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखाको सारांश 2021-09-29

वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखाको सारांश

View
25 Labor Management Procedure (LMP) 2021-09-20

Labor Management Procedure (LMP)

View
26 Environmental and Social Management Framework (ESMF) 2021-09-20

Environmental and Social Management Framework (ESMF)

View
27 विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ 2021-08-15

विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८

View
28 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 2021-08-12

सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

View
29 विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा - २०७७ 2021-06-29

विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा - २०७७

View
30 स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण निर्देशिका 2021-06-29

स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण निर्देशिका

View
31 Stakeholder Engagement Plan, COVID-19, School Sector Response Project (GPE) 2021-05-11

Stakeholder Engagement Plan, COVID-19, School Sector Response Project (GPE)

View
32 ESMF Nepal COVID-19 School Sector Response (GPE) Project 2021-05-11

ESMF Nepal COVID-19 School Sector Response (GPE) Project

View
33 विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र 2021-02-22 View
34 किशोरकिशोरी मैत्री सूचना कक्ष सञ्चालन नमुना कार्यविधि २०७७ 2021-02-22 View
35 बैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी कार्यढाँचा 2021-02-16

बैकल्पिक सिकाइ सम्बन्धी कार्यढाँचा ।

View
36 गुनासो सुनुवाई कार्यविधि, २०७४ ( संशोधन २०७७ सहित) 2021-02-15 View
37 शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 2021-01-28

शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६

View
38 विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन, २०७६ 2021-01-24

विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन, २०७६

View
39 विद्यालय आर्थिक प्रशासन र खरिद सम्बन्धी आधारभूत तालिम कोर्ष । 2021-01-24

विद्यालय आर्थिक प्रशासन र खरिद सम्बन्धी आधारभूत तालिम कोर्ष ।

View
40 विद्यालयमा सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि, २०७७ 2020-12-18 View