नेपाली English Wed, Feb 01, 2023   |   |

Books

S.N. Title Date Detail View
1 स्वाध्याय सामग्री_खुला विद्यालयका लागि लक्षित कक्षा १०_ विषयः वातावरण विज्ञान (ऐच्छिक प्रथम) 2022-11-08 View
2 EGRP II Endline Report_17 May 2022 Review Copy 2022-05-17

EGRP II Endline Report_17 May 2022 Review Copy

View
3 TRM_2021_Final 2022-06-14

 TRM_2021_Final

View
4 TPS Management Procedure_Final PRC_5.17.2021 2021-05-17

TPS Management Procedure_Final PRC_5.17.2021

View
5 TPS Guidelines 2077_Final PRC 6.10.2021 2021-07-10

TPS Guidelines 2077_Final PRC 6.10.2021

View
6 IC TPD_TG(1-3)_2021_Final 2022-06-14

IC TPD_TG(1-3)_2021_Final

View
7 EGRP II Report on TPS_Final_25 April 2022_Final 2022-04-25

EGRP II Report on TPS_Final_25 April 2022_Final

View
8 EGRP II Baseline Report_Vol 2 COVID-19 Response_Final_Jan 31 2022 2022-01-31

EGRP II Baseline Report_Vol 2 COVID-19 Response_Final_Jan 31 2022

View
9 EGRP II Baseline Report_Vol 1 Overall_Final_31 Jan 2022 2022-01-31

EGRP II Baseline Report_Vol 1 Overall_Final_31 Jan 2022

View
10 EGRP II Year 2 Annual Report Plus Jan-April 2022 QR_USAID_30 Apr 2022 2022-06-30

 EGRP II Year 2 Annual Report Plus Jan-April 2022 QR_USAID_30 Apr 2022

View
11 EGRP II Year 1 Annual Report Plus Apr-May 2021 QR_25 July 2021_USAID APPROVED 2021-06-30

EGRP II Year 1 Annual Report Plus Apr-May 2021 QR_25 July 2021_USAID APPROVED

View
12 निर्माणात्मक मूल्याङ्कन स्रोत पुस्तिका 2022-06-06 View
13 शैक्षिक स्मारिका २०७८ 2021-11-15 View
14 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा ९ र १० सरह _विषय अङ्ग्रेजी 2021-11-15 View
15 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा ९ र १० सरह _विषय नेपाली 2021-11-15 View
16 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा ९ र १० सरह _विषय विज्ञान 2021-11-15 View
17 वेैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रजमः नमूना सिकाइ सामग्री_ तेस्रो तह कक्षा ४ र ५ सरह_ विषय नेपाली 2021-11-15 View
18 वेैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमः नमूना सिकाइ सामग्री_ तेस्रो तह कक्षा ४ र ५ सरह_ विषय अङ्ग्रेजी 2021-11-15 View
19 वेैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमः नमूना सिकाइ सामग्री_ तेस्रो तह कक्षा ४ र ५ सरह_ विषय गणित 2021-11-15 View
20 EDGE Meena Booklet 2021-03-15 View
21 EDGE Self Access Learning Materials Booklet 2021-03-15 View
22 खुला विद्यालयका लागि लक्षित कक्षा १०का थप विषयमा स्वध्ययन सामग्रीहरु 2021-02-25

Click to Open

View
23 अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय तर्फको प्राथमिक दोस्रो तहको अनिवार्य ५ विषयका पाठ्यपुस्तकहरु 2021-02-25

Click to Open

View
24 स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री (पूर्व प्राथमिक - कक्षा ८) 2021-02-25

Click to Open

View
25 निरन्तर शिक्षामा नमुना सामग्री_नवसाक्षरहरूका लागि_विषय सामाजिक 2020-12-16 View
26 निरन्तर शिक्षामा नमुना सामग्री_नवसाक्षरहरूका लागि_विषय पेशा प्रविधि 2020-12-16 View
27 निरन्तर शिक्षामा नमुना सामग्री_नवसाक्षरहरूका लागि_विषय नेपाली 2020-12-16 View
28 निरन्तर शिक्षामा नमुना सामग्री_नवसाक्षरहरूका लागि_विषय गणित 2020-12-16 View
29 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा १० सरह _विषय शिक्षा 2020-12-16 View
30 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा १० सरह _विषय गणित 2020-12-16 View
31 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा १० सरह _विषय इतिहास 2020-12-16 View
32 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा १० सरह _विषय भूगोल 2020-12-16 View
33 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय सामाजिक शिक्षा 2020-12-16 View
34 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय विज्ञान 2020-12-16 View
35 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय गणित 2020-12-16 View
36 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय अङ्ग्रेजी 2020-12-16 View
37 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय नेपाली 2020-12-16 View