नेपाली English Mon, Apr 15, 2024   |   |

Books

S.N. Title Date Detail View
1 कक्षा १-३ मा गणित तथा पढाइ क्षेत्रका थप सिकाइ सामग्री 2023-12-29 View
2 खुला विद्यालयका नमुना स्वाध्याय सामग्री कक्षा ९-१० सरह विषय विज्ञान तथा प्रविधि 2023-11-26 View
3 खुला विद्यालयका नमुना स्वाध्याय सामग्री कक्षा ११-१२ सरह विषय नेपाली 2023-11-09 View
4 खुला विद्यालयका नमुना स्वाध्याय सामग्री कक्षा ११-१२ सरह विषय अङ्ग्रेजी 2023-11-09 View
5 खुला विद्यालयका नमुना स्वाध्याय सामग्री कक्षा ९-१० सरह विषय गणित 2023-11-09 View
6 खुला विद्यालयका नमुना स्वाध्याय सामग्री कक्षा ९-१० सरह विषय अङ्ग्रेजी 2023-11-09 View
7 प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकाहरुका लागी सहजीकरण पुस्तिका 2023-03-12

प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकाहरुका लागी सहजीकरण पुस्तिका

View
8 अभिभावक शिक्षा _सहजकर्ताका लागि सन्दर्भ सामग्री 2023-03-12 View
9 अभिभावक शिक्षा चित्रात्मक कार्ड 2023-03-12 View
10 स्वाध्याय सामग्री_खुला विद्यालयका लागि लक्षित कक्षा १०_ विषयः वातावरण विज्ञान (ऐच्छिक प्रथम) 2022-11-08 View
11 EGRP II Endline Report_17 May 2022 Review Copy 2022-05-17

EGRP II Endline Report_17 May 2022 Review Copy

View
12 TRM_2021_Final 2022-06-14

 TRM_2021_Final

View
13 TPS Management Procedure_Final PRC_5.17.2021 2021-05-17

TPS Management Procedure_Final PRC_5.17.2021

View
14 TPS Guidelines 2077_Final PRC 6.10.2021 2021-07-10

TPS Guidelines 2077_Final PRC 6.10.2021

View
15 IC TPD_TG(1-3)_2021_Final 2022-06-14

IC TPD_TG(1-3)_2021_Final

View
16 EGRP II Report on TPS_Final_25 April 2022_Final 2022-04-25

EGRP II Report on TPS_Final_25 April 2022_Final

View
17 EGRP II Baseline Report_Vol 2 COVID-19 Response_Final_Jan 31 2022 2022-01-31

EGRP II Baseline Report_Vol 2 COVID-19 Response_Final_Jan 31 2022

View
18 EGRP II Baseline Report_Vol 1 Overall_Final_31 Jan 2022 2022-01-31

EGRP II Baseline Report_Vol 1 Overall_Final_31 Jan 2022

View
19 EGRP II Year 2 Annual Report Plus Jan-April 2022 QR_USAID_30 Apr 2022 2022-06-30

 EGRP II Year 2 Annual Report Plus Jan-April 2022 QR_USAID_30 Apr 2022

View
20 EGRP II Year 1 Annual Report Plus Apr-May 2021 QR_25 July 2021_USAID APPROVED 2021-06-30

EGRP II Year 1 Annual Report Plus Apr-May 2021 QR_25 July 2021_USAID APPROVED

View
21 निर्माणात्मक मूल्याङ्कन स्रोत पुस्तिका 2022-06-06 View
22 शैक्षिक स्मारिका २०७८ 2021-11-15 View
23 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा ९ र १० सरह _विषय अङ्ग्रेजी 2021-11-15 View
24 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा ९ र १० सरह _विषय नेपाली 2021-11-15 View
25 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा ९ र १० सरह _विषय विज्ञान 2021-11-15 View
26 वेैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रजमः नमूना सिकाइ सामग्री_ तेस्रो तह कक्षा ४ र ५ सरह_ विषय नेपाली 2021-11-15 View
27 वेैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमः नमूना सिकाइ सामग्री_ तेस्रो तह कक्षा ४ र ५ सरह_ विषय अङ्ग्रेजी 2021-11-15 View
28 वेैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमः नमूना सिकाइ सामग्री_ तेस्रो तह कक्षा ४ र ५ सरह_ विषय गणित 2021-11-15 View
29 EDGE Meena Booklet 2021-03-15 View
30 EDGE Self Access Learning Materials Booklet 2021-03-15 View
31 खुला विद्यालयका लागि लक्षित कक्षा १०का थप विषयमा स्वध्ययन सामग्रीहरु 2021-02-25

Click to Open

View
32 अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय तर्फको प्राथमिक दोस्रो तहको अनिवार्य ५ विषयका पाठ्यपुस्तकहरु 2021-02-25

Click to Open

View
33 स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री (पूर्व प्राथमिक - कक्षा ८) 2021-02-25

Click to Open

View
34 निरन्तर शिक्षामा नमुना सामग्री_नवसाक्षरहरूका लागि_विषय सामाजिक 2020-12-16 View
35 निरन्तर शिक्षामा नमुना सामग्री_नवसाक्षरहरूका लागि_विषय पेशा प्रविधि 2020-12-16 View
36 निरन्तर शिक्षामा नमुना सामग्री_नवसाक्षरहरूका लागि_विषय नेपाली 2020-12-16 View
37 निरन्तर शिक्षामा नमुना सामग्री_नवसाक्षरहरूका लागि_विषय गणित 2020-12-16 View
38 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा १० सरह _विषय शिक्षा 2020-12-16 View
39 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा १० सरह _विषय गणित 2020-12-16 View
40 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा १० सरह _विषय इतिहास 2020-12-16 View
41 स्वाध्ययन सामग्री_ खुला विद्यालय _कक्षा १० सरह _विषय भूगोल 2020-12-16 View
42 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय सामाजिक शिक्षा 2020-12-16 View
43 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय विज्ञान 2020-12-16 View
44 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय गणित 2020-12-16 View
45 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय अङ्ग्रेजी 2020-12-16 View
46 स्वाध्ययन सामग्री_अनौपचारिक प्रौद विद्यालय खुला शिक्षा_कक्षा ६, ७ र ८ _विषय नेपाली 2020-12-16 View