नेपाली English Fri, Jun 14, 2024   |   |

Non Formal Education

S.N. Title Date Detail View
1 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षाको संलेषित पाठ्यक्रम तह ३ (कक्षा ६-८) को सिकाइ सामग्री सहजकर्ता मार्गदर्शन पुस्तिका २०८१ 2024-05-22

 तह ३ (कक्षा ६-८) को सिकाइ सामग्री सहजकर्ता मार्गदर्शन पुस्तिका २०८१

View
2 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग २ नेपाली बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
3 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग २ स्वाजवा बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
4 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग २ सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा (NFE-LLE)

View
5 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग २ विज्ञान प्रविधि बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
6 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग २ अङ्ग्रेजी बिषय बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
7 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग २ गणित बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
8 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग १ स्वाजवा बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
9 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग १ सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
10 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग १ विज्ञान बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
11 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग १ नेपाली बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
12 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग १ अग्रेजी बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
13 अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सहजीकरण पुस्तिका २०८० 2024-04-25

अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सहजीकरण पुस्तिका २०८०

View
14 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको सिकाइ सामग्री 2024-04-26

तह ३ भाग १ गणित बिषयको पाठ्यपुस्तक (NFE-LLE)

View
15 अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षाको सहजकर्ता मार्गदर्शन 2023-07-11 View
16 अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तह ३ को पाठ्यक्रम 2023-07-10 View
17 अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०८० 2023-07-07 View
18 Non formal Education Cover Page Level 2 2023-03-19

Non formal Education Cover Page Level 2

View
19 Non formal Education Cover Page Level 1 2023-03-19

Non formal Education Cover Page Level 1

View
20 Based on Non-formal and alternative education English 2023-03-19

Based on Non-formal and alternative education English

View
21 Based on Non-formal and alternative education my English 2023-03-19

Based on Non-formal and alternative education my English

View
22 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको मेरो गणित 2023-03-19

अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको
मेरो गणित

View
23 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको गणित 2023-03-19

अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको
गणित

View
24 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको मेरो नेपाली 2023-03-19

अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको
मेरो नेपाली

View
25 अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको नेपाली 2023-03-19

अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षातर्फको
नेपाली

View
26 हाम्रो सेरोफेरो 2023-03-19

हाम्रो सेरोफेरो

View
27 विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा स्वास्थ्य, शारीरिक र सिर्जनात्मक कला 2023-03-19

विज्ञान तथा प्रविधि,  सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा स्वास्थ्य, शारीरिक र सिर्जनात्मक कला

View
28 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मापदण्ड २०७८ 2023-02-28 View
29 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको परिपत्र २०७९ 2023-02-28 View
30 निरन्तर शिक्षा तह 2 2023-02-28

निरन्तर शिक्षा तह 2

View
31 निरन्तर शिक्षा तह १ 2023-02-28

निरन्तर शिक्षा तह १

View
32 अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप 2023-01-06

अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप

View
33 रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन प्रतिवेदन 2023-01-06

रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन प्रतिवेदन

View
34 रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन कार्यविधि 2023-01-06

रास्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्यन कार्यविधि

View
35 अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह १ को पाठ्यक्रम 2023-01-06

अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह १ को पाठ्यक्रम

View
36 अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह २ को पाठ्यक्रम 2023-01-06

अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा तर्फको शंस्लेषित तह २ को पाठ्यक्रम

View
37 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र संचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि 2023-01-03 View
38 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पुस्तिका २०७९ 2022-08-24

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी  तालिम पुस्तिका  २०७९

View
39 ५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धमा । 2022-08-16

५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने बारे ।

View
40 साक्षर नेपाल अभियान अन्त्तर्तग स्थानीय तहका लागी साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनदुान कार्यक्रमको सचुना । 2022-07-24

साक्षर नपेाल अधभयान अन्त्तर्तग स्थानीय तहका लाधर् साझदे ारीमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान कायगक्रमका लाधर् प्रस्तािना पेस र्नेसम्िन्त्िी सचुना ।

View
41 Resource Materials for Non-Formal Education Guideline 2079 2022-07-19

अनौपचारिक शिक्षाको मार्गदिगन सम्वन्धी स्रोत सामग्री

View
42 परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यबस्थापन) मापदण्ड‚२०७९ 2022-06-30 View
43 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तालिम स्रोत पुस्तिका- २०७८ 2022-04-26

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तालिम स्रोत पुस्तिका- २०७८

View